de waarheid niets

dan de waarheid

Bij goed starten spelen vraagstukken als: “welke verandering en waarom?” en “wat is de beoogde informatievoorziening. Bij gericht veranderen hebben we het over: “sturen op inhoud en sturen op de voortgang”.

Tenslotte denken we bij succesvol implementeren aan: “advisering m.b.t. de acceptatie en de implementatie”. Implementatie van IT-veranderingen worden uitgevoerd door de business zelf, maar zeker ondersteund vanuit Informatiemanagement.

Aan John de vraag om een toelichting te geven op zijn opdracht van de afgelopen twee en half jaar. John heeft zijn bijdrage geleverd binnen het team van “de kleine geldstroom” van de afdeling informatie-management. Veel veranderingen worden geïnitieerd vanuit de business en hebben impact op het proces en worden ondersteund met IT. Zo werkte hij nauw samen met de business architect die via de domein architectuur veranderingen initieerde. Samen met de solution architect werd dan onderzocht welke IT-ondersteuning/ verandering hierbij hoorde. Waarbij John dan weer zorgde voor de proces architectuur.

Aan John de vraag of hij wat voorbeelden kan geven van projecten / veranderingen waarbij hij betrokken was. John somt een aantal voorbeelden op.

Een product dat past in de categorie “goed starten”.
Het opstellen van een businesscase met als werktitel “De waarheid, niets dan de waarheid”. Deze businesscase is een product dat past in de categorie “goed starten”. In dit voorbeeld wordt een idee uitgewerkt en bepaald wat de impact zal (moeten) zijn. Waarop besloten wordt om verder te gaan in het ontwikkeltraject of dat besloten wordt te stoppen. Op deze manier wordt al in een vroeg stadium het rendement op de investering beoordeeld en worden grote desinvesteringen voorkomen.

Opstellen Solution Architectuur
Een ander voorbeeld is het opstellen van een solution architectuur voor de invoering van SAP New General Ledger. Het product solution architectuur behoort tot de categorie “gericht veranderen”. Globaal geeft dit de veranderdoelstelling weer. Wat is daarbij de scope en wat is de impact op het proces, de applicatie en de techniek. Denk hierbij ook aan kaders, randvoorwaarden, uitgangspunten en risico’s. En tenslotte niet geheel onbelangrijk wat zijn de business voorwaarden.

Door een goede architectuur vast te leggen, wordt het fundament gelegd voor een succesvolle realisatie. Met alle partijen en stakeholders wordt de gewenste verandering vormgegeven en goed gedocumenteerd in de bedrijfsarchitectuur.

Implementatie
In de categorie succesvol implementeren heeft John een bijdrage geleverd aan diverse verander initiatieven. Van het opstellen van de feature (specificatie waarbij Scopafijth naar de verandering wordt gekeken; “Scopafijth” is een acroniem voor de ondersteunende processen van een organisatie) tot en met begeleiding van de implementatie. Het is van belang dat bij een verandering goed gekeken wordt naar de effecten op andere domeinen. Vaak wordt onderhoud en beheer onderschat. Zorg dat functioneel beheer al in een vroeg stadium betrokken is bij de verandering, zodat continuïteit geborgd is na het project en de implementatie.

Zoals vermeld kunnen we geen nadere informatie betreffende deze opdrachtgever verstrekken. Wel kunnen we u in een persoonlijk gesprek onze specifieke aanpak en strategie onthullen.

Waardoor onze opdrachtgever, sneller, beter geïnformeerd, of meer to-the-point beschikking heeft over de meest relevante data om zijn keuzes te onderbouwen of plannen te initiëren.

Expertises

Wat kruist morgen het pad van uw onderneming?

Wat heeft u absoluut nodig om doordachte, 
weloverwogen keuzes te kunnen maken?

Oplossingsgericht

Wij denken nooit in problemen, altijd in oplossingen, zonodig met maatwerk.

Wij implementeren standaard SAP alsook oplossingen op maat.

Diensten

We deliver IT via een zevental diensten, ingevuld door absolute specialisten.

Onze SAP projecten draaien om: kennis, interesse en inlevingsvermogen.